YURDALAN KA�ZIM (KA?A�A?k KA?zA�m)

YURDALAN KA�ZIM (KA?A�A?k KA?zA�m) Kamagra Gold no rx, buy Zoloft online where can i get ampicillin quickly. .

(1883 -1962) Belediye BaAYkanA� a�� Erzurum Kongre Delegesi

KA?zA�m Yurdalan, 1883 de Erzuruma��un A�ortan Mahallesinde doAYdu. BabasA� 1293/1877 Aziziye TabyasA� muharebelerinde Ruslarla savaAYA�rken sol kolundan yaralanA�p sakat kalmasA�na raAYmen, mesleAYi olan saraA�lA�AYA� en iyi yapan a�?Gazi KA?A�A?k OnbaAYA�a�? lakaplA� Mehmed Emin Efendi, annesi MA?nife HanA�ma��dA�r. Erzuruma��da a�?Kazanasmaza�? olarak tanA�nan aileye mensuptur. KA?zA�m Bey mahalle mektebini bitirdikten sonra Askeri RA?AYdiyea��yi ve A�dA?dia��yi Erzuruma��da okudu. 14 Mart 1901a��de A�stanbula��da Harbiye Mektebi piyade sA�nA�fA�na kayA�t yaptA�rdA�. VA?cut yapA�sA� itibariyle ufak tefek yapA�da olduAYundan dolayA� okul arkadaAYlarA� a�?KA?A�A?K KA�ZIMa�? lakabA�nA� takmA�AYlardA�. KA?A�A?k KA?zA�m 23 KasA�m 1902 tarihinde Piyade TeAYmeni olarak mezun oldu ve 4. Ordu emrine atandA�. 29 Temmuz 1909 tarihinde Jandarma SA�nA�fA�na nakledilerek MuAY A�li Jandarma BA�lA?k KomutanA� olarak atandA�. Bu gA�revde bulunduAYu sA?re iA�inde, MuAY ve Vana��da azgA�nlaAYan Ermeni TaAYnak Komiteleriyle sert ve baAYarA�lA� mA?cadele etmiAYtir. 8 AAYustos 1913a��de Erzurum Jandarma AlayA� Merkez BA�lA?k KomutanlA�AYA�na tayin edildi. KA?zA�m Yurdalan, Birinci DA?nya SavaAYA�a��nda Erzurum Karga PazarA� Muharebesia��nde ve Azubat 1916a��da RuslarA�n Erzuruma��a girmesinden sonra kendisine baAYlA� birlikle Tercan HA�bek DaAYA� ve Sansa BoAYazA� muharebesinde Rus ordusunun ilerlemesini A�nlemek iA�in mA?cadele vermiAYtir. Bu gayretinden dolayA� Haziran 1916a��da BinbaAYA�lA�AYa terfi ettirilmiAY, ayrA�ca savaAYta mA?ttefikimiz olan Avusturya-Macaristan A�mparatoru tarafA�ndan Azubat 1917a��de a�?III. SA�nA�f Harp NiAYanA�a�? ile mA?kafatlandA�rA�lmA�AYtA�r. 21 AralA�k 1916 tarihinde Trabzon Jandarma Alay KomutanlA�AYA�na vekaleten atandA�. Bu gA�revi sA�rasA�nda Pontuscu Rumlara��la mA?cadele etti ve Trabzon Muhafaza-A� Hukuk Cemiyetia��nin kuruluAY A�alA�AYmalarA�na katkA�da bulundu. Ancak aAYA�rA� A�ttihadcA�dA�r diye 26 Nisan 1919a��da emekliye sevk edildi. KA?zA�m Yurdalan Bey Erzuruma��a dA�ndA?kten sonra a�? VilA?yet-A� Azarkiyye-i MA?dafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Azubesia�?nin kuruluAYunda gA�rev aldA�. Erzurum Kongresia��nin hazA�rlA�k A�alA�AYmalarA�nda bulundu. Kongreye Erzurum adA�na delege seA�ilmiAYken, istifa ederek yerini Mustafa Kemal PaAYaa��ya verdi. Kendisi Tortum delegesi olarak Kongreye katA�ldA�. KazA�m Yurdalan, Azark Cephesi KomutanlA�AYA�a��nA�n seferberlik ilanA�ndan sonra yeniden Orduya alA�nA�p 29. Alay KomutanA� olarak atanmA�AYtA�r. AlayA� ile birlikte Karsa��A�n dA?AYmandan kurtarA�lmasA�nda gA�sterdikleri baAYarA�dan dolayA� BA?yA?k Millet Meclisi HA?kA?metinin 31 Ekim 1920 tarih ve 300 sayA�lA� Kararnamesi ile , 6 AralA�k 1920 tarihinde Yarbay rA?tbesine yA?kseltilmiAY ve A�stiklA?l MadalyasA� ile A�dA?llendirilmiAYtir. 15 Mart 1921 tarihinde isteAYi ile emekli olmuAY ve Karsa��a yerleAYerek 1935 yA�lA�na kadar ticaretle iAYtigal etmiAYtir. 1935a��1945 yA�llarA� arasA�nda A�eAYitli devlet hizmetlerinde bulunmuAYtur.(OAYlu GA?rbA?z Yurdalana��A�n yazdA�klarA�) KA?zA�m Yurdalan, 15 Mart 1945 tarihinde Erzurum Belediye BaAYkanlA�AYA�a��na getirildi ve bu gA�revi 30 Mart 1950 tarihine kadar sA?rdA?rdA?. YaklaAYA�k beAY yA�l sA?ren Erzurum Belediye BaAYkanlA�AYA� gA�revi sA�rasA�nda Belediyecilik alanA�nda silinmez izler bA�raktA�. Kazanasmaz KA�ZIM YURDALAN, tedavi gA�rdA?AYA? A�stanbul Deniz Hastahanesinde 13 AralA�k 1962 tarihinde vefat etti. Cenazesi BeAYiktaAY NoterliAYia��nin 25 Ekim 1958 tarih 16391 sayA� ile tanzim ettiAYi vasiyetnamesindeki isteAYi A?zerine Erzuruma��a getirilerek Belediye BaAYkanlA�AYA� dA�neminde yaptA�rdA�AYA� Kars KapA� mevkiindeki Asri MezarlA�AYa defnedildi. KA?zA�m Yurdalana��A�n yayA�mlanmA�AY eserleri; 1- Harb HatA�ralarA�mdan AcA� Yapraklar, 2- DA?n Gel, BugA?n GA�r (55 aylA�k Erzurum Belediye BaAYkanlA�AYA�ndaki icraatlarA�) 3- OnbeAY Sene Sinesinde YaAYadA�AYA�m Kars A�limizin GeA�irdiAYi IzdA�raplarda Edinilen A�ntibalar (Trabzon BasA�mevi 1950) 4- YavrularA�ma A�thA?fname


Bibliyografya

A�. EyyA?poAYlu, OsmanlA�a��dan Cumhuriyeta��e Bir A�ttihatA�A� KA?zA�m Yurdalan

E. KonukA�u, Erzuruma��da Mustafa Kemali A�lA�ca ve A�stanbul KapA� KarAYA�lamalarA�

Dursun Azen, Ervak Anma ToplantA�larA� 2004

Y.A�il, Erzurum Kongresine KatA�lan Delegeler

M.TaAYyA?rek, Erzurum Kongresi

S. Bulut, Erzuruma��da A�z BA�rakanlar

C.Server RevnakoAYlu, Kazanasmazlardan KA?zA�m Bey, Tarih Yolunda Erzurum Dergisi 1963 s.15-16

S.Necati GA?neri, HatA�ra Defteri

C. DursunoAYlu, Milli MA?cedelede Erzurum

M. KA?A�A?kuAYurlu, Erzurum Belediyesi Tarihi 2

 

Yan taraf