YEAzA�LZADE SEYYA�D MUSTAFA NA�YAZA� EFENDA�

YEAzA�LZADE SEYYA�D MUSTAFA NA�YAZA� EFENDA�

(1840 a�� 1906)Azeyha��A?l KurrA?

YeAYil Hoca Azeyha��A?l KurrA? Seyyid Mustafa Niyazi Efendi, H.1261 M.1840 yA�lA�nda A�spir ( Pazaryolu ilA�esi) KarakoA� kA�yA?nde doAYdu. KarakoA� kA�yA? zaviyedarA� olan Seyyid HA?seyin Tosun Bayraktara��A�n oAYludur. (Aslen Pir HA�zrilera��den olan bu zatA�n ecdadA� III. Murad zamanA�nda din ve irAYA?d iA�in Medinea��den SA?leymaniye SancaAYA�na, III. Ahmed devrinde de SA?leymaniyea��den yine din talimi ve irAYad iA�in Erzuruma��un A�spir SancaAYA�na baAYlA� KarakoA� zaviyesine nakledilmiAYlerdir. Seyyid Mustafa bin Seyyid Ali bin Seyyid Abdullah bin Seyyid A�mer bin Seyyid A�mer bin Seyyid Alia��. A�lA? soyu kesintisiz kA�rkikinci gA�bekte Hz. HA?seyina��e ulaAYmaktadA�r.)

YeAYil Hoca Mustafa Niyazi efendi, on yaAYA�nda hafA�z olmuAY, Pazaryolu (Norgah)a��da ilk tahsilini tamamlamA�AYtA�r. 1280/1861 tarihinde asker olarak SA�rb ve KaradaAY harplerinde dA?AYmanla savaAYmA�AY, yaralanmA�AY ve gazi olmuAYtur. 1283/1864 yA�lA�nda A�pek SancaAYA� tali taburuna tabur imamA� olarak tayin edilmiAY ve dA�rt sene bu gA�revi ifa etmiAYtir. 1287/1868 yA�lA�nda tabur imamlA�AYA� gA�revinden istifa edip Rumelia��den A�stanbula��a gelmiAY ve Fatih Medresesinde ilmi tahsiline devam etmiAY, NakAYi meAYayihinden GA?mA?AYhanevi Ahmed Ziyaeddin Efendinin tekkesine bir yA�l devam etmiAYtir. Azeyhinin emri ile 1288/1869 yA�lA�nda Erzurum Caferi ye Camiine hatib ve A�brahim PaAYa Camiine imam olarak tayin olunmuAYtur. Otuzyedi sene devam eden bu gA�revlerinde yA?zyirmibir hafA�z yetiAYtirmiAY, Erzurum ve havalisine ilm-i kA�raatA� A�AYretmeye A�alA�AYmA�AYtA�r.

YeAYilzA?de Seyyid Mustafa Niyazi Efendi A�spir (Norgah) doAYumlu HacA� Osman kA�zA� Hacer Hatun ile evlenmiAY ve dA�rt A�ocuAYu olmuAYtur.(Hacer Hatun 15 EylA?l 1343/1924a��te Erzuruma��da vefat etmiAYtir). BA?yA?k oAYlu HA?fA�z Osman-i ZinnA�reyn Efendi Ermeni eAYkiyasA� ile savaAYA�rken AYehit olmuAY (1334/ 1918), ikinci oAYlu YeAYilzade Mehmed Salih Efendi 1.DA�nem B.M.M Erzurum Milletvekili seA�ilerek 20 Nisan 1920a��de meclise girmiAYtir. A?A�A?ncA?sA? Hatice hanA�mdA�r. DA�rdA?ncA? A�ocuAYu A�lkA�AYretim MA?fettiAYliAYinden emekli Ahmed Naima��dir.

YeAYilzA?de Seyyid Mustafa Niyazi Efendi 1325/1906 senesi Recep ayA�nA�n 7 pazartesi gA?nA? vefat etmiAY ve Erzincan KapA� kabristanA�nda defnedilmiAYtir.

Mustafa Niyazi Efendinin eserleri; a�?MenA?sik-i Hacc-A� Azerifa�?, Nehzeta��A?l – Menasik kenarA�nda A�stanbul el Hac Halil Efendi DergahA�, a�?Umdeta��A?l KA?ria��ina�?, A�stanbul -1902 Azirketi Sahafiye-i Osmaniye MatbaasA� a�?Seneda��A?l HuffA?za�? A�stanbul Bayezid KA?tA?bhanesi, a�?Tezkireta��A?l A�hvana�? A�stanbul Bayezid KA?tA?phanesi Arap Harfli Yazmalar bA�lA?mA? no. 8199


Bibliyografya

A�. H. A�zalp, Erzurumlu YeAYilzade Mehmet Salih Efendi

M. Nusret (Som), TarihA�e-i Erzurum

C. Server RevnakoAYlu, Tarih CoAYrafya DA?nyasA� c.1, sayA� 2 MayA�s- 1959

Hal TercA?mesi, Salih Efendi A�stanbul Ali Emiri KA?tA?bhanesi Azeriyye 1391 (Bu eser A�.H.A�zalp tarafA�ndan sadeleAYtirilerek Selam gazetesinde yayA�nlanmA�AYtA�r) Viagra without prescription, dapoxetine without prescription. cheap enalipril without perscription.

Yan taraf