KADIZÂDE MEHMED EFENDİ

KADIZÂDE MEHMED EFENDİ

(ö.1759) Alim, Erzurum Müftüsü

Kadızâde (Muhammed) Mehmed Efendi, İspir İlçesinde doğmuştur. Babası İspir Kadısı olduğundan babasına nispetle “KADIZÂDE” denmekle meşhur olmuştur. İspir’de büyüyüp yetiştiğinden “İSPİRΔ diye anılır.

Kadızâde Mehmed Efendi, ilk tahsilini İspir’de yaptıktan sonra Erzurum’a gelerek tahsilini tamamlamış ve icazet almıştır. İstanbul’a gitmiş, zamanın meşhur ulemasından Kazâbâd’lı Hoca’nın derslerine devam ederek ikinci icazeti almıştır.

Erzurum Sultaniye Medresesinde otuz yıl müderris olarak görev yapmıştır. Erzurum Müftülüğüne tayin edilmiştir. Müftü olarak onbeş yıl hizmet etmiştir.

İspir’de yaptırmış olduğu medrese “Kadıoğlu Medresesi” adını taşımaktadır.

Kadızâde Mehmed Efendi H.1173 (M.1759) yılında vefat etmiştir.


Kadızâde’nin kendi elyazması eserleri;

1-Ravzatü’l Cennât,

2-Şerh-i Kelime-i Tevhit,

3- Risale-i Ahval-i Kabir,

4- Risale-i Sa’diyye


BİBLİYOGRAFYA

Mehmet Nusret , Tarihçe-i Erzurum

N.S.Okçu-T.Karabey, Erzurum’lu şair, yazar,ilim adamları, Şehri Mübarek Erzurum

M.Y.Çağlayan, Şu Bizim İspir

Yan taraf