HINIS ULU CAMA�A�

 

HINIS ULU CAMA�A�

Eski HA�nA�s yerleAYim yerinde, dere kenarA�nda bulunan HA�nA�s Ulu Camii, vakA�f kayA�tlarA�na gA�re 1734 yA�lA�nda MuAY beylerinden ALA�EDDA�N Bey tarafA�ndan yaptA�rA�lmA�AYtA�r.

HalkA�n yeni HA�nA�s ve yukarA� mahalleye taAYA�nmasA�yla cami terk edilmiAY gA�rA?nA?mA?ndedir.

VakA�flarca onarA�lan HA�nA�s Ulu Camii, dA�AY A�lA�A?leri itibariyle 11.70 x 11.00 boyutlarA�nda kare plan dA?zeni gA�stermektedir. Camide dA?zgA?n kesme taAY malzeme kullanA�lmA�AYtA�r. Harim iA�ten dokuz kA?A�A?k kubbeyle A�rtA?lmA?AYtA?r. Merkezde yeralan ve dA�rt taAY sA?tunla taAYA�nan orta kubbe, diAYerlerinden daha bA?yA?k olup dA�AYtan .sekizgen kasnaklA� piramidal bir kA?lahla sonuA�lanmaktadA�r. DiAYer kubbelerin A?zerleri, dA�AYtan betonla dA?z dam AYeklinde A�rtA?lA?dA?r. Son cemaat yeri olmayan camii, yedi adet pencere ile aydA�nlatA�lmA�AYtA�r. TaA� kapA� formunda dA?zenlenmiAY olan giriAY kapA�sA�, iki kademeli sivri kemerin A�erA�evelediAYi dikdA�rtgen biA�imindedir. Kemer alA�nlA�AYA�ndaki kitabeliAYin iA�i boAYtur. Cami kitabesinin ne olduAYu bilinmemektedir. GiriAY kapA�sA�nA�n saAYA�nda ve solunda yuvarlak kemer alA�nlA�klA� ve dikdA�rtgen formlu birer pencere yer almaktadA�r.

Caminin mihrabA� sivri kemer alA�nlA�klA�, dikdA�rtgen A�erA�eveli ve yarA�m daire kesitli mihrap niAYinin etrafA�ndaki A?A� sA�ra kaval silme, kavsarayA� da kuAYatmaktadA�r. Mihrap kavsarasA�nA�n iki yanA�nda ay yA�ldA�z, gA?lbezek ve kA�vrA�k dal motiflerinden oluAYan sA?slemesi vardA�r.

Caminin kuzeybatA� kA�AYesinde, iki renkli taAYtan yapA�lmA�AY, kare kaideli silindirik bir minaresi vardA�r. Silindirik gA�vdeli minareye, doAYu yA�nA?nde aA�A�lmA�AY basA�k kemekli kapA�dan girilir. DA?zgA?n halkalar AYeklindeki renkli taAY iAYA�iliAYi yanA�nda bu minare, gA�vdeye gA�re daha ince olan petek kA�smA�yla da dikkat A�ekicidir.

HA�nA�s Ulu Camii doAYu ve gA?neydoAYu Anadolu BA�lgesindeki camilerle mimari yA�nden benzerlik gA�stermektedir.

doxycycline for lyme disease.

HA�nA�s Ulu Camii Harimi HA�nA�s Ulu Camii Mihrap


clomid tablets buy, buy clomid. BA�BLA�YOGRAFYA

H. GA?ndoAYdu, Erzurum ve A�evresindeki Tarihi KalA�ntA�lar, Azehri MA?barek Erzurum-1989

A�.HakkA� KonyalA�,Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi -1960

H.GA?ndoAYdu-A.A.Bayhan-M.Arslan, Sanat Tarihi AA�A�sA�ndan Erzurum-2010

Yan taraf