HINIS ULU CAMİİ

 

HINIS ULU CAMİİ

Eski Hınıs yerleşim yerinde, dere kenarında bulunan Hınıs Ulu Camii, vakıf kayıtlarına göre 1734 yılında Muş beylerinden ALÂEDDİN Bey tarafından yaptırılmıştır.

Halkın yeni Hınıs ve yukarı mahalleye taşınmasıyla cami terk edilmiş görünümündedir.

Vakıflarca onarılan Hınıs Ulu Camii, dış ölçüleri itibariyle 11.70 x 11.00 boyutlarında kare plan düzeni göstermektedir. Camide düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Harim içten dokuz küçük kubbeyle örtülmüştür. Merkezde yeralan ve dört taş sütunla taşınan orta kubbe, diğerlerinden daha büyük olup dıştan .sekizgen kasnaklı piramidal bir külahla sonuçlanmaktadır. Diğer kubbelerin üzerleri, dıştan betonla düz dam şeklinde örtülüdür. Son cemaat yeri olmayan camii, yedi adet pencere ile aydınlatılmıştır. Taç kapı formunda düzenlenmiş olan giriş kapısı, iki kademeli sivri kemerin çerçevelediği dikdörtgen biçimindedir. Kemer alınlığındaki kitabeliğin içi boştur. Cami kitabesinin ne olduğu bilinmemektedir. Giriş kapısının sağında ve solunda yuvarlak kemer alınlıklı ve dikdörtgen formlu birer pencere yer almaktadır.

Caminin mihrabı sivri kemer alınlıklı, dikdörtgen çerçeveli ve yarım daire kesitli mihrap nişinin etrafındaki üç sıra kaval silme, kavsarayı da kuşatmaktadır. Mihrap kavsarasının iki yanında ay yıldız, gülbezek ve kıvrık dal motiflerinden oluşan süslemesi vardır.

Caminin kuzeybatı köşesinde, iki renkli taştan yapılmış, kare kaideli silindirik bir minaresi vardır. Silindirik gövdeli minareye, doğu yönünde açılmış basık kemekli kapıdan girilir. Düzgün halkalar şeklindeki renkli taş işçiliği yanında bu minare, gövdeye göre daha ince olan petek kısmıyla da dikkat çekicidir.

Hınıs Ulu Camii doğu ve güneydoğu Anadolu Bölgesindeki camilerle mimari yönden benzerlik göstermektedir.

Hınıs Ulu Camii Harimi Hınıs Ulu Camii Mihrap


BİBLİYOGRAFYA

H. Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar, Şehri Mübarek Erzurum-1989

İ.Hakkı Konyalı,Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi -1960

H.Gündoğdu-A.A.Bayhan-M.Arslan, Sanat Tarihi Açısından Erzurum-2010

Yan taraf