FINDIKOAzLU ZA�YAEDDA�N FAHRA�

cipla india suhagra 100. findikoglu Ziyaeddin Fahri FA�ndA�koAYlu HayatA�, A�alA�AYmalarA�

FINDIKOAzLUA�ZA�YAEDDA�N FAHRA�A�

(1901-1974)Akademisyen Yazar

Ziyaeddin Fahri FA�ndA�koAYlu, 1901 yA�lA�nda Tortum A�lA�esinin A�amlA�yamaA� KA�yA?nde doAYdu. AsA�l adA� Ahmet Halila��dir. FA�ndA�koAYullarA� ailesine mensup Halil Fahri Beya��in oAYludur. BabasA� Halil Fahri Bey 1860 yA�lA�nda Tortum A�amlA�yamaA�a��ta doAYmuAY ve A�eAYitli bA�lgelerde kadA�lA�k yapmA�AY ve 1916 yA�lA�nda A�lmA?AYtA?r. KadA�lA�AYA� esnasA�nda ahlakA�, dA?rA?stlA?AYA? ve dirayeti ile kendini AYakilere bile sevdirip saydA�ran bir hakimdi. Annesi Fatma Zehra HanA�m 1865 yA�lA�nda Tortuma��un Dikyar kA�yA?nde doAYmuAYtur. A�kinci DA?nya SavaAYA� sA�rasA�nda hac vazifesini yapmak iA�in gittiAYi Hicaza��da vefat etti.
FA�ndA�koAYlu, babasA�nA�n memuriyeti sebebiyle ilk A�AYrenimini Erzincan ve Hakkaria��de yapmA�AYtA�r. Malatya A�dadisinden sonra Kayseri Sultanisinde baAYladA�AYA� A�AYrenimine 1918a��de A�stanbul Gelenbevi Sultanisinde (lise) devam etmiAYtir. Gelenbevi Lisesinin 10. sA�nA�fA�nda okumakta iken daha bA?yA?k yaAYtaki sA�nA�f arkadaAYlarA�nA�n askere alA�nmasA� sonucu sA�nA�f mevcudu kendisi gibi iki arkadaAYA�yla Ziyaeddin Fahri kalmA�AYtA�r. Okul idaresi A?A� A�ocuk iA�in eAYitim faaliyetine devam edemeyeceAYi gerekA�esiyle sA�nA�fA� kapatA�r. O sA�ralarda Ziyaeddin Fahri, Posta-Telgraf Mektebinin sA�navla A�AYrenci aldA�AYA�nA� A�AYrenir. Vilayetler iA�in posta mA?dA?rA? yetiAYtiren bu okulun sA�navlarA�na girer ve kazanA�r.
1922 yA�lA�nda Posta a��Telgraf Mektebini bitiren Ziyaeddin Fahri, aynA� yA�l Galatasaray Postanesia��nde gA�reve baAYladA� ve ayni zamanda A�stanbul A?niversitesi (DarA?lfA?nun) Edebiyat FakA?ltesi Felsefe bA�lA?mA?nde tahsile baAYladA�. Geceleri postahanede A�alA�AYA�p gA?ndA?zleri fakA?lteye devam ederek buradan 23 EylA?l1924 yA�lA�nda mezun oldu.
Ziyaeddin Fahri, Edebiyat FakA?ltesini bitirdikten sonra postahanedeki gA�revinden ayrA�larak 8 AralA�k 1924a��de Erzurum Lisesi Felsefe A�AYretmenliAYine atandA�. Sivas ve Ankara Liselerinde Felsefe, Sosyoloji ve Edebiyat A�AYretmenliAYi yaptA�.
A�stanbul A?niversitesi Edebiyat FakA?ltesinin1930 yA�lA�nda aA�A�lan asistanlA�k sA�navA�nA� kazanarak doktora yapmak A?zere Fransa Strasbourg A?niversitesia��ne gA�nderildi. 23 Ekim1933 tarihinde A�stanbula��a dA�ndA?AYA?nde A�stanbul A?niversitesi Edebiyat FakA?ltesi A�A�timaiyA?t ve Ahlak DoA�enti olarak gA�reve baAYladA�. 1941 yA�lA�nda profesA�r oldu. 1944a��te A�stanbul A?niversitesi A�ktisat FakA?ltesi Sosyoloji ve sosyal siyaset kA?rsA?sA?ne geA�ti. 1947-1949 yA�llarA� arasA�nda A�ktisat FakA?ltesi DekanlA�AYA� yaptA�.

Ziyaeddin Fahri FA�ndA�koAYlu, 1958 yA�lA�nda ordinaryA?s profesA�rlA?AYe terfi etti. 6 Haziran 1973 tarihinde emekli olan FA�ndA�koAYlu, 16 KasA�m 1974a��te vefat etti ve A�stanbul Edirne KapA� AzehitliAYinde topraAYa verildi.

Ziyaeddin Fahri FA�ndA�koAYlu, A�ok A�alA�AYkan bir bilim adamA� idi. DoAYup bA?yA?dA?AYA? topraklardan kopmayan, A�mrA?nA?n sonuna kadar bu memleketin sA�kA�ntA�larA�yla uAYraAYan bir cemiyet adamA�ydA�.
Kitap, makale , araAYtA�rma, tebliAY ve broAYA?r AYeklinde 3000a��in A?stA?nde eseri bulunan FA�ndA�koAYlu yirmiye yakA�n takma ad kullanmA�AY olup bunlardan KadA�oAYlu Ahmet, Ahmet Halil en A�ok kullandA�AYA� isimlerdir.


Eserlerinden bazA�larA� AYunlardA�r: buy Tastylia online, purchase lioresal.

1-A�A�timaiyyat(1958),

2-Hukuk Sosyolojisi(1958),

3- Le Play Mektebi ve Prens Sabahattin(1962),

4-A�ktisat Sosyolojisi AA�A�sA�ndan Sosyalizm(1965),

5- A�A�timaiyat Dersleri(1971),

6- Erzurum Azairleri(1927),

7- Bayburtlu Zihni, (1928)

8- Karl Max ve Sistemi (1975)


Bibliyografya

Mustafa E.Erkal, TDV A�slam Ans. C.13 s.28

Nevin GA?NGA�R ERGAN, Ziyaeddin Fahri FA�ndA�koAYlu, TA?rk KA?ltA?rA?, C.XXVII, S. 312,

Zeki BaAYar, Erzurum 54 MA?ellifi

M. A�elik, Erzurum KitabA�

Yan taraf