ERZURUMLU PAŞALAR VE BEYLER

ZİYA PAŞA

ZİYA PAŞA (d. 1825 İstanbul – ö. 17 Mayıs 1880 Adana) Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin olan Ziya Paşa, 1825 te İstanbul’da doğdu. Galata Gümrüğü’nde katiplik yapan Erzurum’un İspir ilçesinden Ferideddin Efendi’nin oğludur. Bayezit Rüşdiyesi’ni bitirdi. Özel derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. Onsakiz yaşında Sadaret Mektub-i Kalemi’nde çalıştı . Buradaki kalem hayatı, Ziyâ ismiyle anılmasına sebeb… Devamı… »

YAZICIOĞLU HAKKI PAŞA

YAZICIOĞLU HAKKI PAŞA (1917 üç ay) Erzurum Belediye Başkanı Rize eşrafından Memiş Paşazade Ahmed Efendi’nin oğlu olan Hakkı Paşa mülkiyeli olup “mirimiran” rütbesine sahipti. Hakkı paşa önce Müceldili Ragıp Bey’in kızıyla evlenmiş, onun vefatı üzerine Kuşçulu Mehmed Bey’in kızı Huriye hanımla izdivaç yapmıştır. Eczacı Mehmet Yazıcı’nın babası, Necati Gözübüyük’ün kayınpederidir. 1917 yılı ortalarında üç ay… Devamı… »

SÖYLEMEZOĞLU İbrahim Edhem Pertev Paşa

SÖYLEMEZOĞLU İbrahim Edhem Pertev Paşa (1824 – 1873) Yazar ve şair İbrahim Edhem Pertev Paşa, 1824 yılında Erzurum’da doğdu. Asıl adı İbrahim Edhem’dir. Şiirlerinde kullandığı Pertev mahlası dolayısıyla Edhem Pertev olarak tanınmıştır. Kığı Beyi Hazinedarı diye bilinen, Erzurumlu Söylemezzâdeler’den Mehmed Teymur (Fenni) Efendi ile Fatma Dursun Hanım’ın oğludur. Sultan II.Mahmud’un, âyan ve beylerin Anadolu’daki nüfuzlarını… Devamı… »

SÖYLEMEZOĞLU SÜLEYMAN ŞEFİK PAŞA

Söylemezoğlu Süleyman Şefik Paşa (1860-1946) Süleyman Şefik, 1860 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Konya Valisi iken vefat eden Ali Kemali Paşa’dır. Eğitimini İstanbul’da tamamlamış ve harbiye nezaretinde göreve başlamıştır. Süleyman Şefik Paşa Osmanlı hükümeti Kuva-i İnzibatiye birliklerinin kumandanlığı yapmış ve 13 Ağustos 1919 tarihinde Harbiye Nazırı olmuştur. Türk vatandaşlığından çıkarılarak Halep’e sürgün edilen Süleyman Şefik Paşa,… Devamı… »

SÖYLEMEZOĞLU GALİP KEMALİ

SÖYLEMEZOĞLU GALİP KEMALİ (1873-1960) Diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, 1873 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Konya Valisi iken vefat eden Ali Kemali Paşa’dır. 1892 yılında Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)’nden mezun oldu. Dışişlerinde çeşitli görevler aldı. Atina, Tahran, Moskova elçisi oldu. Sevr Antlaşması üzerine yazdığı iki kitapta anlaşma koşullarını eleştiren görüşlerinden dolayı Damat Ferit Paşa tarafından… Devamı… »

SÖYLEMEZOĞLU FENNİ EFENDİ

SÖYLEMEZOĞLU FENNİ EFENDİ (? – 1845) Asıl adı Mehmed Teymur olup mahlası “Fenni” dir. Tahminlerimize göre 18. Yüzyılın sonlarına doğru Söylemez köyünde doğmuştur. Söylemezoğlu Çolak Molla Musa’nın oğludur. Erzurum’da öğrenimini tamamlamış, hattat Derviş Ali’den hat sanatını öğrenerek icazet almıştır. Mehmed Teymur Efendi, Kiğı Beylerine hazinedarlık yapmış, II. Mahmud’un, âyan ve beylerin Anadolu’daki nüfuzlarını kırma hareketleri… Devamı… »

SÖYLEMEZOĞLU ALİ KEMALİ PAŞA

SÖYLEMEZOĞLU ALİ KEMALİ PAŞA (1234/1818- 1314/1898) Vali -şair Ali Kemali Paşa, 1234/ 1818 yılında Erzurum’da doğdu. Kığı Beyi Hazinedarı diye bilinen, Erzurumlu Söylemezzâdeler’den Mehmed Teymur (Fenni) Efendi ile Fatma Dursun Hanım’ın oğludur. 1829 yılında babasının vazifesi gereği önce Şarkîkarahisar, Gümüşhane ve Canik ve 1840 yılında Trabzon’a yerleşmiştir. Erzurum ve Trabzon Medreselerinde okumuş ve icazet almıştır…. Devamı… »

RÜŞTÜ PAŞA (SOYDAN)

RÜŞTÜ PAŞA (SOYDAN) (1872-1926) Milletvekili-General Rüştü (Soydan) Paşa, 1872 yılında Erzurum Bakırcı Mahallesinde doğdu. Babası Ömer Efendi, annesi Besime Hanımdır. 1 Haziran 1890’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun’ a girdi ve 8 Nisan 1893 tarihinde burayı bitirerek üsteğmen oldu. Mesleğinde başarı ile yükseldi ve 6 Aralık 1920’de Mirliva (Tümgeneral) oldu. 9.cu Kafkas Tümen Komutanı. Soyadı kanunu ile… Devamı… »

RESUL ŞAKİR PAŞA

RESUL ŞAKİR PAŞA (1870-1876) Erzurum Belediye Başkanı Osmanlı Devletinin çeşitli yerlerinde kaymakamlık ve sair yüksek görevlerde bulunan Resul Şakir Paşa aslen Revandiz’lidir. 1860 yılında Erzurum’a gelerek yerleşmiştir. 1864 yılında İhsan isimli oğlunun Erzurum’da doğduğu bilinmektedir. Kısa sürede şehrin zenginlerinden olan Resul Şakir Paşa, Cennetzadeler ailesiyle akraba olmuştur. Erzurum’da vefat eden Resul Şakir Paşa’nın kabri Erzincan… Devamı… »

MEHMED ALİ PAŞA (TİPİ)

MEHMED ALİ PAŞA (TİPİ) (1860 – 1926) Erzurum Belediye Başkanı Mehmed Ali Paşa, Erzurum- Yeğenağa Mahallesinde 1860 yılında doğmuştur. Aslen Tortum’lu olan “Kalembuz” ailesine mensup Mustafa Ağanın oğludur. Ailesi “ TİPİ” soyadını almıştır. Rüştiye ve İdadi Mekteplerini Erzurum’da okumuş, İstanbul’a giderek askeri okulda tahsiline devam etmiştir. II. Abdülhamit tarafından takdir edilen ve “fahri yaverlik” ile… Devamı… »

HASAN PAŞA Çeçenzade

HASAN PAŞA Çeçenzade (öl. 1831) Çeçen kökenli olan Hasan Paşa Erzurum’da doğmuştur. Mirimiranlık rütbesi ile Kars mutasarrıflğı yaparken (1818), vezirlik payesi verilerek Kaş muhafızlığına, andından Trabzon Valiliğine (1823), sonra da Çerkezistan muhafızlığına atandı (1826). Ruslara karşı Kafkas mücahitlerini başarıyla örgütlemesi üzerine Doğu Anadolu Seraskerliği ile ödüllendirildi (1829). Ertesi yıl Sivas Valisi oldu. Bu görevden emekliye… Devamı… »

GÜRSEL CEMAL

GÜRSEL CEMAL (1895-1966) 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1895 yılında Erzurum Şeyhler Mahallesinde doğdu. Babası Binbaşı Abidin bey, dedesi müderris Hoca İbrahim Efendidir (1820-1895). Aslen Ilıca Salasor köyündendir. Erzincan Askeri İdâdisi’ni ve İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’ni bitirdi. Askeri öğrencilik yıllarından itibaren, popülerliği ve kendisine duyulan sevgi nedeniyle arkadaşlarınca “Aga” lakabı verildi ve vefatına kadar hep Cemal… Devamı… »

ATATÜRK ( MUSTAFA KEMAL PAŞA)

ATATÜRK ( MUSTAFA KEMAL PAŞA) (1881 – 1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1881 (Rumi 1296) yılında Selanik’te doğdu. İlk öğrenimine Selanik’te Şemsi Efendi İlkokulunda başladı. Orta öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisinde tamamladı. Harbiye Mektebinden 10 Şubat 1902’de piyade teğmeni rütbesi ile mezun oldu. Daha sonra Erkan-ı Harbiye (kurmay) sınıfına ayrıldı… Devamı… »

EMİN FEHİM PAŞA

EMİN FEHİM PAŞA Emin Fehim Paşa, Erzurum doğumludur. Erzurum Şeyhler Medresesi’nin kurucusu olan Şeyh Mustafa Efendi’nin oğludur. Pir Muhammed sülâlesindendir. 1820 yılında vefat eden Ankara Valisi Abdurrahman Paşanın kardeşidir. Emin Fehim Paşa Kars Sancağı mutasarrıfı olarak görev yapmıştır. Emin Fehim Paşa “ Aziziye” ismiyle Kudurî Şerif ( yazarı Ahmed ibn Muhammed Kuduri)adlı eseri Arapçadan tercüme… Devamı… »

CENNETZÂDE ABDULLAH EDİP

CENNETZÂDE ABDULLAH EDİP ( – Ö.1856) Erzurum Kadısı Abdullah Edip Efendi, Erzurum’da doğdu. Babası Erzurum müftüsü “Tercani Mehmet Ragıb Efendi”dir. İlk eğitimini babasından öğrenmiştir. Genç yaşta hakimlik mesleğine başlamış ve Erzurum Kadılığı’nda bulunmuştur. “Karacehennemzade” olan lakabını Erzurum Valisi Esat Paşa “Cennetzâde” olarak değiştirir ve bu lakapla anılmasını emreder. Cennedzade Abdullah Edip Efendi, ilmi vakarını muhafaza… Devamı… »

CAFER EFENDİ

CAFER EFENDİ ( ö- H.106l – M.1650) Cafer Efendi, H.1045 (M.1635) senesinde Erzurum Hazinesi mukataa memuru olarak Sultan İbrahim tarafından tayin olunmuştur. Erzurum doğumlu olan Cafer Efendinin babasının adı Ebubekir’dir. Evliya Çelebi Erzurum’da bulunduğu zaman Cafer Efendinin köyüne davet ettiğini belirterek “ Deveboynuna ve buradan da Cafer Efendi Köyüne geldiklerini anlatıyor.” Bu köyün şimdiki adının… Devamı… »

ABDURRAHMAN PAŞA

ABDURRAHMAN PAŞA (D.1166/1750- Ö.1236/1820)Erzurum Müftüsü ve Vali Abdurrahman Efendi, 1750 Erzurum doğumludur. Erzurum Şeyhler Medresesi’nin kurucusu olan Şeyh Mustafa Efendi’nin oğludur. Pir Muhammed sülâlesindendir. Kars Sancağı mutasarrıfı Emin Fehim Paşa ile kardeştir. Abdurrahman Efendi yirmi bir yaşında Erzurum Müftüsü olmuştur. Yirmi sene Erzurum Müftüsü görevini devam ettirmiş, hukuk bilgisi yüksek ve idareci bir kişi olduğundan… Devamı… »

Yan taraf