A�AT A�LA�ESA� TA?RBE VE ZA�YARETLER

Order baclofen buy antibiotics for chlamydia. , lioresal online. A�AT A�LA�ESA� TA?RBE VE ZA�YARETLER

ARDIA� ZA�YARETA�

Babaderesi kA�yA? sA�nA�rlarA� iA�erisinde kA�y sakinlerinin A�AYle Tepesi dedikleri tepenin A?stA?nde, yalA� bir ardA�A� aAYacA� yanA�ndadA�r. Moloz taAYlarla yapA�lmA�AY, baAY ve ayak taraflarA�na bA?yA?k taAYlar konulmuAY bir mezardA�r. YatA�rA�nA�n bir rivayete gA�re kA�ye adA�nA� veren ermiAYlerden bir baba, diAYer bir rivayete gA�re AYehit bir zat olduAYu sanA�lmakta ve mezarA� ziyaret edilmektedir.

BA?YA?K GA�KA�A? ZA�YARETA�

Bu ziyaret A�at ilA�esi Tuzluca Mahallesi sA�nA�rlarA� iA�inde kendi adA�nA� taAYA�yan bA?yA?k GA�kA�A? Tepesi A?stA?ndedir. Moloz taAYlarla yapA�lmA�AY bir mezardA�r. YatA�rA�nA�n bir AYehit kiAYi olduAYu kabul edilerek ziyaret edilmektedir.

A�A�LLA�OAzLU ZA�YARETA�

ParmaksA�z kA�yA? kuzeyindeki A�illioAYlu tepesindedir. Moloz taAYlardan yapA�lmA�AY bir mezardan ibarettir.

EMA�R ZA�YARETA�

Yavi KA�yA?a��nA?n A�nA?nde adi taAYtan yapA�lmA�AY bir mezardA�r. MezarA�n yatA�rA�nA�n kimliAYi hakkA�nda bir bilgi yoktur. Emir unvanA�nA� taAYA�masA� bu zatA�n asrA�nA�n bA?yA?klerinden olduAYunu gA�stermektedir. MezarA� A�ok eskiden beri ziyaret olunur.

GA�KA�E AzEYH ZA�YARETA�

GA�kA�e Azeyh KA�yA?a��nde, SarA�taAY tepesinin batA� yamacA�nda bulunan, moloz taAYlarla yapA�lmA�AY bir mezardA�r. YatA�rA�nA�n evliyadan bir kimse olduAYu bilinerek ziyaret edilmektedir.

HIRHAL ZA�YARETA�

IAYkA�nlA� (Karir) KA�yA?a��nA?n gA?neyinde kendi adA�nA� taAYA�yan HA�rhal Tepesia��ndedir. Moloz taAYlarla yapA�lmA�AY bir mezardan ibarettir. YatA�rA�nA�n evliyadan biri olduAYu rivayet edilmektedir.

IAzIKLI ZA�YARETA�

BardakA�A� KA�yA? gA?ney batA�sA�nda kendi adA�nA� taAYA�yan yA?ksek bir daAYA�n tepesindedir. Muhafaza duvarlarA� iA�ine alA�nmA�AY moloz taAYlarla yapA�lmA�AY tek mezardan ibarettir.

OYUKLU ZA�YARETA�

A�at ilA�esi merkezinde bir tepenin A?zerindedir. Moloz taAYlarla yapA�lmA�AY, baAY ve ayak tarafA�na bA?yA?k taAYlar konulmuAY dA�rt metre uzunluAYunda bir mezardA�r. YatA�rA�nA�n bir AYehit kiAYi olduAYu kabul edilerek ziyaret edilmektedir.

KUMAAzLI ZA�YARETA�

AAYaAYA� KumaAYlA� kA�yA? doAYusunda moloz taAYlarla yapA�lmA�AY bir mezardA�r. YatA�rA�nA�n AYehit kiAYi olduAYu sanA�lmaktadA�r.

MOLLA RESUL TA?RBESA�

Azeyh Hasan kA�yA? gA?ney batA�sA�nda bir tepenin A?stA?nde, muhafaza duvarlarA� iA�ine alA�nmA�AY baAY taAYA� kavuklu gA?zel bir mezardA�r. YatA�rA� Molla Resul NakAYi tarikatA� AYeyhlerinden seyyid, alim ve

zahit bir zattA�r. 115 yaAYlarA�nda iken H.1370, M.1950 yA�lA�nda vefat ettiAYi mezar kitabesinden okunmaktadA�r.

SARI BABA ZA�YARETA�

ParmaksA�z kA�yA? batA�sA�nda, kendi adA�nA� taAYA�yan tepenin yamacA�nda, moloz taAYlarla yapA�lmA�AY mezarA�n kitabesi yoktur. YatA�rA� SarA�babaa��nA�n evliyadan bir zat olduAYu rivayet olunur.

AzEHA�TLER ZA�YARETA�

ParmaksA�z kA�yA? kuzeyine dA?AYen Azehit DaAYA�a��nA�n A?stA?nde moloz taAYlarla yapA�lmA�AY kitabesiz bir mezardA�r.YatA�rA�nA�n AYehit kiAYi olduAYu rivayet olunur.

AzEYH EMA�N EFENDA� ZA�YARETA�

A�at ilA�esi ParmaksA�z kA�yA? Camii iA�inde, giriAYte sol tarafta, aAYaA� parmaklA�kla ayrA�lmA�AY bA�lA?mdedir. DA?zgA?n kesme taAYtan yapA�lmA�AY baAY taAYA� kavuklu bir mezardA�r. YatA�rA� Azeyh Emin Efendi NakAYi tarA�katA�na mensup alim, abid bir zattA�r. 63 yaAYA�nda H. 1345, M.1926 yA�lA�nda vefat etmiAYtir.


Bibliyografya

Bekir TopdaAYA�,(Sunan Ekrem BakA�rcA�) Erzurum ve A�evresinde Medfun Manevi Mimarlar

Zeki BaAYar, A�A�timai adetlerimiz- inanA�larA�mA�z ve Erzurum A�lindeki Ziyaret Yerleri

Yan taraf