BURA�AK RIFKI SALA�M

BURA�AK RIFKI SALA�M propanol 40 mg.

(1912-1998) Erzurum Milletvekili

Prof. Dr. RA�fkA� Salim BurA�ak, 2 Nisan 1912a��de Erzurum Ali PaAYa Mahallesinde doAYdu. BabasA� HacA�AYamlA�zA?de Salim Bey, annesi Rukiye Saniye HanA�mdA�r. BabasA� tarafA�ndan A�spira��in Hunut (A�amlA�kaya) beldesinden, annesi tarafA�ndan Tortuma��un YukarA� A�dA?k kA�yA?ndendir.

RA�fkA� Salim BurA�ak, A?A� gA?nlA?k iken babasA�nA� kaybetmiAYtir. Ana tarafA�ndan dedesi olan HacA� LA?tfullah Vehbi Efendi Erzurum MA?ftA?lA?AYA? yapmA�AY ve 1912 yA�lA�nda A�ttihat ve Terakki FA�rkasA�ndan OsmanlA� Meclisi Mebusana��A�na Erzurum Milletvekili olarak seA�ilmiAYtir. 1913 yA�lA�nda damadA�nA�n vefatA�nA� haber alA�nca MilletvekilliAYinden istifa ederek A�stanbula��dan Erzuruma��a gelmiAY, kA�zA�na ve torununa sahip olmuAY, ancak 1914 Birinci Cihan SavaAYA�, SarA�kamA�AY bozgununda tifA?s hastalA�AYA�na yakalanarak vefat etmiAYtir.

RA�fkA� Salim BurA�ak zor AYartlar altA�nda A�lk, orta ve Lise tahsiline devam etmiAY, 1934 yA�lA�nda Erzurum Lisesi Edebiyat bA�lA?mA?nden mezun olmuAYtur. Ayni yA�l A�stanbula��da eAYitim veren MA?lkiye Mektebine (Siyasal Bilgiler Fak.) girmeyi baAYarmA�AY ve 1937 yA�lA�nda MA?lkiye Mektebi Siyasi Azubeden (bA�lA?mden) mezun olmuAYtur. BaAYbakanlA�k Evrak ve LevazA�m MA?dA?rlA?AYA?nde memur adayA� olarak ilk gA�revine baAYlamA�AY, bilahare Erzurum Vilayeti maiyet memurluAYuna atanmA�AYtA�r.

RA�fkA� Salim BurA�ak, 1938 yA�lA�nda Ankara Siyasal Bilgiler FakA?ltesinde Siyasi Tarih AsistanA� olarak gA�reve baAYlamA�AY, 1950 yA�lA�nda ProfesA�r olmuAYtur.

Prof. Dr. RA�fkA� Salim BurA�ak, IX. DA�nem, X. DA�nem ve XI. DA�nem (14.05.1950- 27.05.1960) Demokrat Partia��den Erzurum MilletvekilliAYine seA�ildi. A�lk Adnan Menderes Kabinesinde 9 Mart 1951 a�� 26 Ekim 1951 dA�neminde GA?mrA?k ve Tekel BakanA�, 8 Nisan 1953 a�� 17 MayA�s 1954 devresinde MilliAYi EAYitim BakanA� olarak gA�rev yaptA�. 27 MayA�s 1960 ihtilalinde 18 ay YassA�adaa��da, bir yA�lda Kayseri Cezaevinde kaldA�. 1966 da amme haklarA�nA�n iade edilmesiyle yeniden A�AYretim A?yeliAYi gA�revine dA�ndA? ve 1983 de Gazi A?niversitesinden emekli oldu.

Prof. Dr. RA�fkA� Salim BurA�aka��A�n, Erzurum Milletvekili olarak AtatA?rk A?niversitesinin Erzuruma��da kurulmasA� iA�in gA�sterdiAYi gayreti taktirle anA�lmaktadA�r.

Prof. Dr. RA�fkA� Salim BurA�ak,29.08.1998 yA�lA�nda Ankaraa��da vefat etti.


R. Salim BurA�aka��A�n yayA�mlanan eserleri; Sildalis no rx, buy zithromax online.

1. TA?rk a�� Rus a�� A�ngiliz MA?nasebetleri ve ikinci Cihan Harbinde TA?rkiye (1791-1941) A�stanbul- 1946

2. A�nA�nA? ve Demokrasi Ankara-1950

3. YassA�ada ve A�ncesi A�stanbul- 1976

4. TA?rkiyea��de Demokrasiye GeA�iAY (1945-1950)

5. Moskova GA�rA?AYmeleri ve DA�AY PolitikamA�z A?zerindeki Tesirleri

6. TA?rkiyea��de Askeri MA?dahalelerin DA?AYA?ndA?rdA?kleri

7. 27 MayA�s A?zerine GA�rA?AYler

8. TA?rkiyea��de Milli A�radenin Zaferi

9. A�damlarA�n A�A� YA?zA? Ankara-1997

10. On YA�lA�n AnA�larA� Ankara- 1998


Bibliyografya

Z. BaAYar, Erzuruma��lu 54 MA?ellif

Ervak Anma ToplantA�larA� (YalA�A�n BurA�ak, DilAYA?d BurA�ak, Osman Alihocagil sunumlarA�)

 

 

Yan taraf