ATATA?RK A?NA�VERSA�TESA�

cabaser. ATATA?RK A?NA�VERSA�TESA�

AtatA?rk 1 KasA�m 1937 tarihinde TA?rkiye BA?yA?k Millet Meclisia��nin yeni yasama yA�lA�na baAYlamasA� dolayA�sA�yla yaptA�AYA� konuAYmada A�stanbul ve Ankara A?niversitelerinden sonra DoAYu Anadolua��da da bir A?niversite kurulmasA� gerektiAYini belirtmiAYti. AtatA?rka��A?n bu dA?AYA?ncesi 1951 yA�lA�nda oluAYturulan DoAYu A?niversitesi Tetkik Komisyonunun hazA�rladA�AYA� rapor dikkate alA�narak araAYtA�rmalar hA�zlandA�rA�ldA�. Ocak 1954 tarihinde ABD ile yapA�lan anlaAYmalar sonucu Nebraska A?niversitesia��nden gelen bir grup ayni yA�l TA?rkiyea��ye geldi. 10 Mart 1954 tarih ve 6373 sayA�lA� kanunla kurulacak A?niversiteye ATATA?RK A?NA�VERSA�TESA� adA� verildi. 1954 MayA�sa��A�nda kurulan A?A�A?ncA? Menderes HA?kA?meti, AtatA?rk A?niversitesi konusunda yapA�lan araAYtA�rmalar sonucu, bu A?niversitenin bA?tA?n fakA?ltelerinin bir arada olmasA�nA� kararlaAYtA�rdA�. HA?kA?metin bu kararA� DoAYu Anadolua��nun belli baAYlA� vilayetleri arasA�nda rekabet yaAYanmasA�na sebep oldu.

Erzurum Milletvekilleri RA�fkA� Salim BurA�ak, RA�za TopA�uoAYlu ve Sabri Erduman birlikte 7 Azubat 1955 Pazartesi gA?nA? A�stanbul Park Otela��de BaAYbakan Adnan Menderesa��le yaptA�klarA� gA�rA?AYmede, BaAYbakan; a�?Ben Erzuruma��u A�ok severim. A�ktidarda ilk nutkumu orada verdim. Bana uAYur getirdi. Benim kararA�m budur. CumhurbaAYkanA�nA� da ikna ederiz inAYallah. Bu sA�ylediAYim hususlar gizli kalmalA�dA�r,a�? diyerek konuklarA�nA� ikaz etmiAYtir.

HA?kA?met sA�zA?nde durarak A?niversitenin Erzuruma��da kurulacaAYA�nA�, Rus iAYgalinden kurtuluAYun otuz yedinci yA�ldA�nA?mA?ne rastlayan 12 Mart 1955 Cumartesi gA?nA? ilan etti. Erzuruma��da, iki bayramA� bir arada yaptA�.

AtatA?rk A?niversitesi Kanun tasarA�sA�, 31.5.1957 tarihinde 6990 sayA� ile TBMMa��de kanunlaAYtA� ve Resmi Gazetea��de yayA�nlanarak yA?rA?rlA?AYe girdi.

AtatA?rk A?niversitesia��nin temeli Erzurum Kongresia��nin yA�ldA�nA?mA? olan 23 Temmuz 1957 gA?nA? CumhurbaAYkanA� Celal Bayar ve BaAYbakan Adnan Menderesa��in katA�ldA�AYA� tA�renle atA�ldA�. Temel atma gA?nA?nde bA?tA?n Erzurum baAYtan baAYa afiAYlerle sA?slendi. TA�rende Erzurum AYehri adA�na Belediye BaAYkanA� Edip SomunoAYlu, 1957 yA�lA� Erzurum Lisesi A�AYrencilerinden bir kA�z ve bir erkek A�AYrenci, Erzurum Milletvekilleri teAYekkA?r konuAYmasA� yaptA�lar.

AtatA?rk A?niversitesi 17 KasA�m 1958a��de (Azair Nefa��i) ortaokul binasA�nda Ziraat ve Fen-Edebiyat FakA?ltesi ile A�AYretime baAYladA�. A�ki fakA?ltede yA?zotuzbeAY A�AYrenci, biri A?niversitede A?A�A? misafir olmak A?zere dA�rt A�AYretim A?yesi ve yirmiA?A� asistanla eAYitim A�AYretime baAYladA�. Azubat 1962a��de buradan ayrA�larak kendi yerine taAYA�ndA�. 28 Temmuz 1983a��te A�A�karA�lan 2809 sayA�lA� yasayla da yeniden A�rgA?tlendi.

AtatA?rk A?niversitesia��nin kuruluAY amacA�, bA�lgenin ihtiyaA�larA� doAYrultusunda, A�zellikle tarA�m alanA�nda, A?lke kalkA�nmasA�na hizmet edebilecek genA�ler yetiAYtirmek; halkA�n sorunlarA�nA� yerinde tespit ederek A�A�zA?m yollarA� geliAYtirmekti. A?niversite bA?nyesinde bu amaca yA�nelik A�eAYitli enstitA? ve kuruluAYlar aA�A�lmA�AYtA�r.

BugA?n A?lkemizin en bA?yA?k eAYitim-A�AYretim kurumlarA�ndan biri haline gelen AtatA?rk A?niversitesia��nin bA?nyesinde 20 FakA?lte, 12 Meslek YA?ksek okul, 3 YA?ksek Okul, 7 EnstitA? ve 20 AraAYtA�rma Merkezi bulunmaktadA�r.


BA�BLA�YOGRAFYA

RA�fkA� Salim BurA�ak, On YA�lA�n AnA�larA�

Recep Murat GeA�ikli, Erzuruma��da Siyasi Hayat

Neriman GA�rgA?nay, A.A?.IV.Kitap s.171 -1978

A�l Turizm MA?dA?rlA?AYA? baclofen tablets buy, order zithromax buy amoxicillin online mastercard. .

Yan taraf